POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

A ASOCIATIEI NLP PROFESSIONAL

 

Capitolul I. Definiții

 

1.                   "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale  (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul activitatilor desfașurate în cadrul Asociației, pot fi prelucrate offline si online următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația, starea civila, etc), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate pe parcursul procesului de formare. De asemenea, mai pot fi  prelucrate o serie de informații personale ca: CNP, data nașterii, data inscrierii in asociatie, data efectuarii platilor catre asociatie, adresa poștală, etc,  în vederea păstrării unei evidențe exacte a membrilor ANLPP, și a prerogativelor derivate din această calitate: capacitatea și dreptul de a participa la diverse întruniri ale asociației, Conferințe, participarea la Adunările Generale (daca este cazul), etc, eliberarea documentelor doveditoare ale formării membrilor-studenți în programele de formare/specializare sau formare continuă, eliberarea  facturilor sau altor documente pentru care sunt necesare aceste date.

2.                  "Prelucrare de date cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

In cazul Asociatiei ANLPP, „prelucrarea de date cu caracter personal” exclude :divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie a informatiilor cu caracter personal ale clientilor, catre terți (companii sau persoane fizice).

 

3.      Distinctia termenilor:

 1.  
 2. Persoana vizată sunteți dumneavoastră, - persoană care în urma parcurgerii acestui document,  agreeați pe deplin  termenii și consimțiți la aceștia, semnând orice contract , acord sau adeziune cu Asociația NLP Professional.
 3.  
 4. Cel care utilizează datele dvs. personale este Asociatia NLPP,  care realizează întrunirile, conferintele, workshopurile de formare continuă, evenimentele  cu  specificul profesional și organizațional, Adunarea Generala a Asociației, eliberează documentele precizațe mai sus -  denumit operator.  Operatorul  stabilește, în temeiul legal sau contractual existent  între dumneavoastră și Asociatie,  scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.  Operator in acest caz  este – Asociatia NLP Professional.

 

4.          “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați prezentele condiții si informații, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate doar  în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

 

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

5.                         Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:

-             Inscrierea persoanei  vizate în Asociația profesionala ANLPP, încasarea sumelor datorate de persoana vizată ca taxe de înscriere în asociație, încasarea cotizați  de membru în asociație, monitorizarea activității de formare și a celei profesionale a persoanei  vizate în scopul eliberarii certificatelor, diplomelor de formare si/sau participare la evenimentele/cursurile organizate de Asociație sau la care Asociația este parteneră; actualizarea bazei de date cu membrii activi/inactivi profesional; întocmirea listelor cu membrii activi care întrunesc condițiile de formare si practică necesare pentru ca aceștia să poată fi înscriși prin intermediul Asociației în alte organizații profesionale  tip “Umbrelă” cum ar fi FRP (Federația Română de Psihoterapie), etc.; trimiterea de informații, apeluri  și invitații în format fizic și/sau digital (scrisori, mesaje E-mail) de participare către membrii Asociației în cazul organizării de Conferințe, Adunarea Generala sau orice alt eveniment  pentru care Asociația  are nevoie ca membrii  săi să fie prezenți, sau în folosul membrilor săi; întocmirea documentelor aferente activitaților de voluntariat (contracte, adeverințe, fișe de lucru, etc.) în cadrul  Asociației.

 

6.                         Conținuturile furnizate vor fi procesate, fără intervenția vreunei alte persoane, cu excepția specialistului  desemnat de către operator (daca este cazul), și a persoanelor desemnate în cadrul Asociației ca  fiind responsabile de activitațile specifice, dupa cum urmează:

 •  
 •  
  •  
  •  
   Responsabil prelucrare/  conținut  baza de date cu caracter personal – Zaharia Catalin, Președinte.  
    
  •  
  •  
   Responsabil  activitați specifice secretariatului Asociației (înscriere membrii noi, comunicare privind AG ale Asociației catre membrii, diverse informări si comunicări privind activitațile Asociației către membrii  - Demi Mariana, vicepreședinte.
    
  •  
  •  
   Responsabil  înregistrare/monitorizare  plăți  efectuate către Asociație de către membrii – Anca Petrescu, Trezorier.
    
  •  
   

7.                         Prelucrarea informațiilor colectate  de către operator se realizează într-un mod non-automat în vederea duceri la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului (specialiștilor sau persoanelor responsabile) desemnați de operator din cadrul Asociatiei .

8.                         Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face pentru perioada necesară desfășurării serviciilor  convenite, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, unele dintre informații se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

9.                         Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

 

Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

 

10.                   Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul  de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea prin cerere scrisă trimisă la adresa de email contact @ anlpp.ro, și/sau prin contactarea persoanelor responsabile numite mai sus.  In cazul in care nu vi se raspunde conform cu cererea dvs, puteti  depune o plângere în fața  autoritatii de supraveghere competentă. (ANSPDCP)

11.                    Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor.  Accesarea datelor cu caracter personal se face doar de persoane angajate sau împuternicite si responsabile  ale operatorului , abilitate, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, arhiva cu documente profesionale este păstrată de către operator în condiții de securitate, cu acces  restricționat.

 

Capitolul IV. Aspecte finale

 

12.              Prin acest document, în calitate de Persoana vizată - ați luat  la cunoștință că vă puteți  adresa Operatorului la adresa de contact stipulată mai sus, sau persoanelor responsabile numite mai sus,  sau conform prevederilor din: Documentul de adeziune la Asociatie, sau din contractele (daca este cazul)  convenite cu Operatorul,  sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Capitolul V. Consimțământul dumneavoastră

 

Prin acceptarea  (consimțirea la) acestui document  Confirmați  că ați împlinit  18 ani

 

Prin acceptarea  (consimțirea la) acestui document  va  exprimați acordul expres și neechivoc, ca datele dvs. personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoanele împuternicite, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.

 

Prin acceptarea  (consimțirea la) acestui document  confirmați  că ați citit informațiile despre modul în care  vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie prelucrate de operator pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunoașteți faptul că puteți  retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului (precizata mai sus) sau prin telefon, sau a persoanei împuternicite, renunțând la participare, sau la activitatea  specifică în cazul dvs. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.

 

Întocmit:

Vicepreședinte

Demi Mariana